088- 5753000

Governance

Zozijn heeft het bestuur en toezicht (de governance) zorgvuldig en professioneel georganiseerd. We gaan daarbij uit van:

 • de transparantie-eisen van de WTZi
  (Wet Toelating Zorginstellingen).
  Zorginstellingen die zorg willen aanbieden die op grond van de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg voor vergoeding in aanmerking komt, moeten aan bepaalde eisen voldoen. In de Wet Toelating Zorginstellingen zijn deze eisen vastgelegd.
 • de Governancecode Zorg 2017:
 1. Goede zorg
 2. Waarden en normen
 3. Invloed belanghebbenden
 4. Inrichting gouvernance
 5. Goed bestuurd
 6. Verantwoord toezicht
 7. Continue ontwikkeling.

Deze code zet de verandering in naar organisaties aanspreken, waarbij veel aandacht is voor gedrag, waarden en normen, medezeggenschap en dialoog,  in plaats van het afvinken van standaard-lijsten. Cliënten staan centraal in de code. De code is hier te vinden: www.governancecodezorg.nl

Jaarverslag 

Zozijn is een maatschappelijke organisatie die werkt met overwegend publiek geld. Wij willen op transparante wijze inzicht geven in, en verantwoording afleggen van ons functioneren. Dat inzicht en die verantwoording leest u ondermeer in ons Jaarverslag 2017.

Klokkenluidersregeling

In de zorgbrede Governancecode is aangegeven dat een zorginstelling een klokkenluidersregeling moet invoeren. Met die regeling kunnen (vermoedelijke) misstanden in een zorgorganisatie gemeld worden, zonder dat de melder daardoor geschaad wordt. Zozijn heeft een klokkenluidersregeling.

 

Zozijn
Postbus 10
7390 AA Twello
T 088- 5753000
Hoofdkantoor: Molenallee 50, 7384 AN Wilp