Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis
Medewerker met cliënt (kind) aan tafel kindercentrum 't Kempske Terborg

Jaarverslaggeving & kwaliteitsrapportage


Zozijn is een maatschappelijke organisatie die werkt met publiek geld. Wij willen op transparante wijze informeren en verantwoording afleggen over ons functioneren. De Regeling Openbare Jaarverantwoording WMG geldt voor zorgaanbieders die betaald worden uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz); Grote organisaties een bestuursverslag maken naast publicatie van de jaarrekening.

Ons bestuursverslag voldoet aan vereisten van alle wet- en regelgeving. We vertellen in het bestuursverslag over de ontwikkelingen en de daaruit voortkomende kansen en (financiële) risico’s. Over de onderwerpen die belangrijk zijn voor cliënten, zoals tevredenheid, vrijetijdsactiviteiten, medezeggenschap, verhuizingen, en leren zelfstandig(er) te worden, vertellen we in het Kwaliteitsrapport.

De jaarrekening is ter advies voorgelegd aan de centrale cliëntenraad, centrale verwantenraad en de OR.

Het bestuursverslag en de jaarrekening zijn opgenomen in onderstaande jaarverantwoording.

Kwaliteitskompas van de gehandicaptenzorg

Zozijn werkt volgens het Kwaliteitskompas van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Dit kader is opgebouwd uit vier bouwstenen.

  • Het zorgproces rond de individuele persoon
  • Onderzoek naar de ervaringen van mensen met een beperking
  • Professionele ontwikkeling
  • Inzicht in kwaliteit

Kwaliteitsbeeld

Sinds 2018 stellen we ook een kwaliteitsrapport op. Sinds 2023 spreken we van een kwaliteitsbeeld: 

Lees het Kwaliteitsbeeld Zozijn 2023 of lees de cliëntversie van het Kwaliteitsbeeld 2023.

HKZ gecertificeerd

Bij Zozijn werken we methodisch, volgens heldere afspraken. Deze afspraken staan in ons Kwaliteitshandboek. We werken met een kwaliteitssysteem om onze werkprocessen te beheersen en zo nodig te verbeteren. Op alle niveaus in de organisatie voeren we risico-inventarisaties uit. Daarnaast analyseren we klachten, incidenten en calamiteiten. We gebruiken de resultaten voor verbetering. 

Zozijn heeft een HKZ-certificaat. Dat betekent dat het kwaliteitssysteem jaarlijks door een extern bureau wordt getoetst.

hkz-iso-9001-300x300.jpg